Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014


 ταν δ λθ υἱὸς το νθρώπου ν τ δόξ ατο κα πάντες ο γιοι γγελοι μετ᾿ ατο, τότε καθίσει π θρόνου δόξης ατο

Κάθε Κυριακή  για την εκκλησία μας είναι και η πρώτη ημέρα της εβδομάδος αλλά ταυτόχρονα και η Ογδόη. Η Κυριακή των Απόκρεω είναι η κατ’ εξοχήν προεικόνιση της Ογδόης ημέρας καθώς τα ιερά κείμενα τα οποία αναγιγνώσκονται μας μιλούν για την ημέρα αυτή.
Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάζουμε ομιλεί με σαφήνεια για τον τρόπο που θα γίνει η μέλλουσα Κρίση. Ο Κύριος μας θα έλθει με όλη την δόξα του και όχι όπως ήρθε ταπεινός και άσημος κατά την ενανθρώπισή Του.

Ο άγιος Ευσέβιος γράφει: « Ὀγδόη ἡ ἀναστάσιμος τοῦ Σωτῆρος ἡμέρα κυριακὴ σωτήριος, ἐν ᾗ πάντων ἁμαρτημάτων καθάρσιον εἶναι πιστεύομεν· ἐν ᾗ συμβολικῶς μὲν ἅπαν περιετέμνετο βρέφος, κατὰ δὲ τὸ ἀληθὲς καθαίρεται δι' ἀναγεννήσεως πᾶσα ἐν Θεῷ ψυχὴ γεννωμένη».

Ο Μ. Αθανάσιος μας λέει: «Καὶ τίς ἂν εἴη ἡ ὀγδόη, ἢ ἡ τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσιμος ἡμέρα, καθ' ἣν τῶν ἡμετέρων κόπων ἀπολη ψόμεθα καρπούς;»

Και σε άλλο σημείο αναφέρει ξεκάθαρα ότι  « Ἡ δὲ ὀγδόη εἰκότως ἀρχὴ  τῆς Νέας Διαθήκης.»
Με τους θεόπνευστους αυτούς λόγους των πατέρων κατανοούμε ότι η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα γίνει. Το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως  «και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς…» Μέχρι εκείνη την ημέρα και η στρατευομένη αλλά και η θριαμβεύουσα εκκλησία οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι είναι όλοι μαζί στο σώμα του Χριστού την Αγία μας εκκλησία προσμένοντας την μακαρία φωνή του δικαιοκρίτου Θεού να μας συναριθμήσει εκ δεξιών ή εξ ευωνύμων ανάλογα με τα έργα του ο καθένας.  
Η εκκλησία λίγες μέρες πριν την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και των πνευματικών αγώνων, μας θυμίζει ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η Θέωση και η θεία μακαριότητα, και η αποφυγή της αιώνιας καταδίκη.
Ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης μας υπενθυμίζει · «ότι η ὀγδόη τὸν τῆς κρίσεως ἐφανέρωσε φόβον· ἡ κρίσις τοῖς καθ' ἡμᾶς ἁμαρτωλοῖς προλαβεῖν τῇ μετανοίᾳ τὰ φοβερὰ συνεβούλευσεν· εἶτα ἡ μετάνοια ἡ κατὰ λόγον τῷ θεῷ προσαχθεῖσα τὸ ἐξ αὐτῆς ἡμῖν γινόμενον κέρδος εὐηγγελίσατο εἰποῦσα ὅτι Εἰσήκουσε κύριος τῆς φωνῆς τοῦ μετὰ δακρύων πρὸς αὐτὸν ἐπιστρέφοντος.»
Δηλαδή ότι η ογδόη ημέρα φανέρωσε τον φόβο, και καλεί και συμβουλεύει εμάς τους αμαρτωλούς να προλάβουμε τώρα που μπορούμε την μετάνοια πριν μας προλάβει ο θάνατος. Και το κέρδος από αυτήν  είναι εκείνο που ο Κύριος θέλει. Και τι θέλει ο Κύριος; μας το λέει ο Ιερός ευαγγελιστής ότι θα ακούσει  ο Κύριος της φωνής εκείνου που μετά δακρύων θα επιστρέψει.
Και σε άλλο σημείο ο ίδιος πατήρ λέει ότι · «καὶ ἐνταῦθα ἡ ὀγδόη μακαριότης, τὴν εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀποκατάστασιν ἔχει τῶν εἰς δουλείαν μὲν ἐκπεσόντων, ἐπὶ βασιλείαν δὲ πάλιν ἐκ τῆς δουλείας ἀνακληθέντων».
Είναι αλήθεια ότι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το ανθρώπινο γένος οδηγήθηκε στη  δουλεία χάνοντας την αιώνια μακαριότητα και την Θεία Βασιλεία. Δια της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου θα ανακληθούμε από την δουλεία και θα είμαστε πάλι μέλη της Ουράνιας Βασιλείας.
Ο Ολυμπιόδωρος ο Διάκονος μας υπενθυμίζει την εξαήμερο δημιουργία και την εβδόμη ημέρα που έπαυσε ο Θεός από όλα τα έργα « Κατέπαυσε γὰρ, φησὶν, ὁ Θεὸς ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἐποίησε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ.
Ἀρχὴ δὲ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἡ ὀγδόη· ἧς σύμβολον ἡ Κυριακὴ ἀνάστασις.
 Και Ο Ὡριγένης προσθέτει: «  Ὥσπερ  ἡ ὀγδόη σύμβολόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, δύναμιν ἀναστάσεως περιέχουσα, οὕτω καὶ ἡ ἑβδόμη σύμβολόν ἐστι τοῦ κόσμου τούτου.
Ολόκληρο λοιπόν το γένος των ανθρώπων θα περάσει από αυτή την κατάσταση και θα παρουσιαστεί μπροστά στον Κύριο ο καθένας ενώπιος- ενωπίω θα απολογηθεί για τα πεπραγμένα έργα  του για όσο χρόνο είμαστε στην επίγεια ζωή. Γνωρίζουμε ότι μετά θάνατον ο άνθρωπος δεν έχει δυνατότητα για μετάνοια. Εάν επιθυμούμε να ακούσουμε της μακαρίας εκείνης φωνής «Δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου…» η εκκλησία μας δείχνει το δρόμο και τον τρόπο, το πώς να αγωνιστούμε. Το δοξαστικό της Λιτής του εσπερινού της απόκρεω μας το λέει ξεκάθαρα
Τὰς τοῦ Κυρίου γνόντες ἐντολὰς οὕτω πολιτευθῶμεν· πεινῶντας διαθρέψωμεν, διψῶντας ποτίσωμεν, γυμνοὺς περιβαλώμεθα ξένους, συνεισαγάγωμεν, ἀσθενοῦντας, καὶ τοὺς ἐν φυλακῇ, ἐπισκεψώμεθα, ἵνα εἴπῃ καὶ πρὸς ἡμᾶς, ὁ μέλλων κρῖναι πᾶσαν τὴν γῆν· Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε, τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν.

  Κυριακή Απόκρεω 23-2-2014
π. Δημήτριος Κοσκινάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου