Translate

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά (ιη´ 35-43) Η θεραπεία του τυφλού στην Iεριχώ

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 3-12-2023


Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τόν Ἰησοῦν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυῒδ ἐλέησόν με.

Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. Ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά

Εκεῖνο τόν καιρό, καθώς ὁ Ἰησοῦς πλησίαζε στήν Ἱεριχῶ, ἕνας τυφλός καθόταν στήν ἄκρη τοῦ δρόμου καί ζητιάνευε. Ὅταν ἄκουσε τό πλῆθος πού περνοῦσε, ρώτησε νά μάθει τί συνέβαινε. Τοῦ εἶπαν ὅτι περνάει ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος. Τότε ἐκεῖνος ἄρχισε νά φωνάζει δυνατά: «Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Δαβίδ, σπλαχνίσου με!» Αὐτοί πού προπορεύονταν τόν μάλωναν νά σωπάσει, ἐκεῖνος ὅμως φώναζε ἀκόμη πιό πολύ: «Υἱέ τοῦ Δαβίδ, σπλαχνίσου με!»

Τότε ὁ Ἰησοῦς στάθηκε κι ἔδωσε ἐντολή νά τόν φέρουν κοντά του. Αὐτός πλησίασε κι ἐκεῖνος τόν ρώτησε: «Τί θέλεις νά σοῦ κάνω;» «Κύριε, θέλω ν΄ ἀποκτήσω τό φῶς μου», ἀποκρίθηκε. Κι ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Ν΄ ἀποκτήσεις τό φῶς σου! Ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε». Ἀμέσως ὁ τυφλός βρῆκε τό φῶς του κι ἀκολουθοῦσε τόν Ἰησοῦ δοξάζοντας τόν Θεό. Καί ὅλος ὁ κόσμος, ὅταν τόν εἶδε, δοξολογοῦσε τό Θεό.


Ο Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 3-12-2023 (Ἐφεσ. ε΄ 8-19)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ ΛουκάΑδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι.

Διὸ λέγει· Ἒγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά

Αδελφοί, νά ζεῖτε σάν ἄνθρωποι πού ἀνήκουν στό φῶς. Γιατί ἡ ζωή ἐκείνων πού ὁδηγοῦνται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα διακρίνεται γιά τήν ἀγαθότητα, τή δικαιοσύνη καί τήν ἀλήθεια. Νά ἐξετάζετε τί ἀρέσει στόν Κύριο. Καί νά μή συμμετέχετε στά σκοτεινά κι ἀνώφελα ἔργα τῶν ἄλλων, ἀλλά νά τά ξεσκεπάζετε. Γι΄ αὐτά πού κάνουν ἐκεῖνοι στά κρυφά, εἶναι ντροπή ἀκόμα καί νά μιλᾶμε. Ὅταν ὅμως ὅλα αὐτά ἔρχονται στό φῶς, ἀποκαλύπτεται ἡ ἀληθινή τους φύση. Γιατί ὅ,τι φανερώνεται γίνεται κι αὐτό φῶς.

Γι΄ αὐτό λέει ἕνας ὕμνος: «Ξύπνα ἐσύ πού κοιμᾶσαι, ἀναστήσου ἀπό τούς νεκρούς, καί θά σέ φωτίσει ὁ Χριστός». Προσέχετε, λοιπόν, πώς ζεῖτε· μή ζεῖτε ὡς ἀσύνετοι ἀλλά ὡς συνετοί. Νά χρησιμοποιεῖτε σωστά τό χρόνο σας, γιατί ζοῦμε σέ πονηρούς καιρούς. Γι΄ αὐτό μήν εἶστε ἄφρονες, ἀλλά ν΄ ἀντιλαμβάνεστε τι θέλει ὁ Κύριος ἀπό σας. Νά μή μεθᾶτε μέ κρασί, πού ὁδηγεῖ στήν ἀσωτεία, ἀλλά νά γεμίζετε μέ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Νά τραγουδᾶτε στίς συνάξεις σας ψαλμούς καί ὕμνους καί πνευματικές ὠδές· νά ψάλλετε μέ τήν καρδιά σας στόν Κύριο.

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Η εορτή του Αγίου Ανδρέα του πρωτοκλήτου με κάθε μεγαλοπρέπεια στο νησί των Παξών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων νήσων κ. Νεκτάριος, μετέβει στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου, στη Λάκκα των Παξών, προκειμένου να προεστεί των εορταστικών εκδηλώσεων του ιερού ναού, αλλά και τις περιοχής. Παρόντες στη Θεία Λειτουργία, ήταν οι τοπικές αρχές αλλά και μεγάλος αριθμός πιστών, οι οποίοι συμμετείχαν με κατάνυξη. Να αναφερθεί ότι ένα μεγάλος μέρος του σχολικού συγκροτήματος των Παξών, παιδιών του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου εκκλησιάστηκαν, με τους καθηγητές τους. Ο προϊστάμενος του ιερού ναού, πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Διαμάντης , ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός, εργάζεται ιδιαίτερα στο τομέα της νεότητας. Μαζί με τον πατέρα Ανδρέα συλλειτούργησαν και οι υπόλοιποι ιερείς του νησιού.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη ζωή του αποστόλου Ανδρέα και το αποστολικό έργο του. « Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού ». Εκ νεότητος, ο Ανδρέας, πριν γνωρίσει τον Χριστό, είχε ανησυχίες μεταφυσικές και γι αυτό οδηγήθηκε στην έρημο του Ιορδάνου, να ακούσει το προδρομικό κήρυγμα του Ιωάννου. Η ψυχή του αναζητούσε το Μεσσία, αναζητούσε την λύτρωση, αναζητούσε την κοινωνία με τον αληθινό Θεό, την οποία δεν μπορούσε να βρει στους ιουδαϊκούς εξιλασμούς. Ήταν παρόν όταν ο Τίμιος Πρόδρομος με το δάκτυλό του κατέδειξε τον Ιησούν Χριστόν ο οποίος ερχόταν σε συνάντηση του λέγοντας « ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου » και ο Ανδρέας ρώτησε τον Ιησούν. ραββι που μένεις και ο Κύριος μας με απλά λόγια του απάντησε « έρχου και ίδε ». Από τότε ακολούθησε τον Ιησού ως ο πρώτος των μαθητών γι αυτό και πρωτόκλητος εκλήθη. Τότε ο Ανδρέας έσπευσε στον αυτάδελφό του, τον Πέτρο ο οποίος ονομαζόταν Κηφάς και του ανήγγειλε την γνωριμία του με τον Ιησούν, λέγοντας του ότι: « εβρήκαμε τον Μεσσία » και εξ αυτού του γεγονότος ακολούθησε και ο Πέτρος τον Ιησού.
 Ένας αναζητητής όταν αναζητά κάτι, είναι σίγουρο ότι το βρίσκει και ο Ανδρέας αναζητούσε το Μεσσία, διότι γνώριζε από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Θεός θα έστελνε το Μεσσία για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Όμως ο απόστολος Ανδρέας αφού διερεύνησε τον Ιησούν διαπίστωσε ότι Εκείνος ήταν το ζητούμενον. Γι αυτό και τον ακολούθησε με αυταπάρνηση. Οι λόγοι του Ιησού, η ζωή Του τα θαύματά Του ο σταυρικός θάνατός Του και η ανάσταση Του, αλλά και το γεγονός της Πεντηκοστής που χαρίτωσε το Πανάγιο Πνεύμα όλους τους Αποστόλους, ήταν όλα τα εχέγγυα και η πνευματική του πανοπλία για να εξέλθει κατά την εντολή του Κυρίου « πορευθένυτες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη ». 
Ο απόστολος Ανδρέας περιήλθε την Μ, Ασία, τον Πόντο και έφθασε έως και τις Βαλτικές χώρες, κηρύσσοντας την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους η οποία προήρχετο από τον παθόντα και αναστάντά Κύριο μας. Έτσι έφθασε μέχρι τη Πάτρα όπου το σωτηριώδες κήρυγμα του Ανδρέα ερχόταν σε αντίθεση με την καθεστηκυία τάξη και για τον λόγο αυτό υπέστη το μαρτύριο του σταυρικού θανάτου όπως και η πλείστοι των αποστόλων.
 Το όνομα του Ιησού ήταν κατά την προφητεία του γηραιού Συμεών ο οποίος και έλαβε στη αγκαλιά του το βρέφος του Ιησού Χριστού, προλέγοντας ότι : « ούτος κειται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις σημείον αντιλεγόμενον ». Το αντιλεγόμενο σημείο ήταν και είναι διαχρονικα ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο συντρίβονται και ο πειρασμός, οι εγωισμοί των ανθρώπων, τα συμφέροντα και οι πάσης φύσεως διαλογισμοί των καρδιών των ανθρώπων.
 Εάν σήμερα στην εποχή μας κηρύσσεται η αμφισβήτηση του Θεού και στο πρόσωπο του Ιησού, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να μας ξενίζει, αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Εκείνος ο οποίος τελικά ως και ης την αποκάλυψη του Ιωάννου αναφέρεται ότι θα είναι ο νικών τον διάβολον, την αμαρτίαν και τη πάσης φύσεως κακία, η οποία ελέγχει και ευτελίζει την δημιουργία του Θεού και κυρίως τον άνθρωπο. Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στους εορτάζοντας αλλά κυρίως στράφηκε στη μαθητιώσα νεολαία λέγοντας τους ότι στην εποχή που θεοποιείται η τεχνολογία και η ύλη, δεν θα απογοητευθούν από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλα τα άλλα θα τους απογοητεύσουν. Γι αυτό τους κάλεσε στη ζωή της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της αληθινής αγάπης, την οποία θα βρουν μόνο στη πίστη του Χριστού μας.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας διεξήχθη το απόγευμα της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2023 η δεύτερη συνάντηση της Σχολής Γονέων της τοπικής Εκκλησίας για το ιεραποστολικό έτος 2023-2024. Κατ’ αυτή, με αφορμή το νέο βιβλίο του Πρωτ. Θεμιστοκλή Μουρτζανού, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως, με τίτλο «Μη στραφείς προς τα πίσω: η ασκητική εμπειρίας της Κλίμακας και η οικογένεια» (εκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ), έγινε μία εξαιρετική παρουσίαση-συζήτηση μεταξύ του συγγραφέα, του Πρωτ. Σπυρίδωνος Βασιλάκου, θεολόγου και συγγραφέα, κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, και του κ. Γιώργη Μαυρομιχάλη, οικονομολόγου και συγγραφέα.

Ο πρώτος ομιλητής π. Σπυρίδων Βασιλάκος επεσήμανε ότι η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας δείχνει ότι κάθε σχέση έχει νόημα εάν τη δούμε στην σταυρική της διάσταση. Ότι ο μεγαλύτερος πειρασμός του Χριστού ήταν να κατεβεί από τον σταυρό και ο Χριστός το αρνήθηκε, γιατί αλλιώς όλο το έργο του δεν θα είχε νόημα. Η αγάπη γίνεται υπέρβαση του κενού νοήματος του καθενός μας. Η αγάπη είναι συνάντηση, είναι έξοδος, είναι πορεία δίπλα στον άλλο. Αυτή η πορεία εκτυλίσσεται στον χρόνο, εάν τον αξιοποιήσουμε ώστε να ζούμε την σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο.Μας τυραννά ό,τι δεν είπαμε, ό,τι δεν πράξαμε, ό,τι δεν ζήσαμε. Γι’ αυτό και η αγάπη θέλει κάθε στιγμή του χρόνου για να αναπτυχθεί. Η αγάπη είναι ελευθερία που καλλιεργείται στον χρόνο, αν δεν ψάχνουμε να βρούμε τα ελαττώματα του άλλου, αν δεν μας νικά η πλήξη και η συνήθεια. Η αγάπη χρειάζεται αλήθεια. Γι’ αυτό και οι σχέσεις στην οικογένεια, αν δεν στηρίζονται στον σταυρό, στην αγάπη, δεν μπορούν να κρατήσουν την οικογενειακή ζωή σταθερή.

Ο δεύτερος ομιλητής κ. Γιώργης Μαυρομιχάλης έκανε μια αναφορά στην Κλίμακα του Αγίου Ιωάννη και στο περιεχόμενό της, επεσήμανε ότι η πνευματική παράδοση της πίστης μας αποτελεί συνέχεια της αρχαιοελληνικής παράδοσης, η οποία στηρίζεται στο μέτρο, την αγάπη για την ομορφιά και το πνεύμα, στην υπέρβαση του εγώ και στην αποδοχή της ζωής στην κοινότητα. Αυτό είναι και η οικογένεια. Η αγάπη είναι ζωή και φως. Είναι η βίωση του απόλυτου της ελευθερίας μας, η υπέρβαση του εγωκεντρικού τρόπου που μας κάνει να νικιόμαστε από το σκοτάδι και τη σκιά μιας ζωής όταν δεν γίνεται σχέση.

Ο συγγραφέας π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός επεσήμανε ότι ζούμε σε μιαν εποχή στην οποία λέμε εύκολα το «ναι» στις σχέσεις, χωρίς να είμαστε αποφασισμένοι να σηκώσουμε τον σταυρό μας, να βρούμε τον εαυτό μας, να τον μοιραστούμε με τον άλλο στην προοπτική της αμοιβαιότητας. Γι’ αυτό η ασκητική παράδοση της πίστης μας γίνεται η βάση για την ίαση των λογισμών μας. Οι λογισμοί μας έχουν να κάνουν με την άρνησή μας να δούμε την αγάπη ως δάσος και την παραμονή μας στα επί μέρους δέντρα, τα οποία εν μας αφήνουν να δούμε την σχέση στην ολοκληρωμένη προοπτική. Γι’ αυτό χρειάζεται η εκκοπή του θελήματός μας, η συγχώρεση γιατί ο άλλος δεν είναι όπως τον θέλουμε, η ανάληψη της ευθύνης γι’ αυτόν, ώστε να δούμε τον έρωτα στην πραγματική του διάσταση: στα δύσκολα να μείνεις με τον άλλον, γιατί κι εκείνος παλεύει να μείνει κοντά σου, καθώς δεν είσαι πάντοτε αυτός που θα ήθελε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ταπεινότητα, πίστη στον Χριστό και προσανατολισμό στην ανατροφή με όρια και υπερβάσεις. Αυτό το μήνυμα μπορούμε να το περάσουμε στην νέα γενιά.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ο οποίος ευχαρίστησε τον συγγραφέα, διότι εκφράζει βιώματα αυθεντικά και σταυροαναστάσιμα, τα οποία είναι πολύτιμα όχι μόνο για την μοναχική ζωή, αλλά και για την ζωή εν τω κόσμω. Επεσήμανε ότι ο Χριστός μας θυμίζει συνεχώς πως εφόσον επιλέγουμε έναν δρόμο, εφόσον βάζουμε το χέρι μας στο αλέτρι για να οργώσουμε την γη του κόσμου, δεν πρέπει να κάνουμε πίσω. Μας χρειάζεται αληθινός έρωτας τόσο για τον Θεό, όσο και για τον συνάνθρωπο, ώστε στην οικογένεια να αισθανόμαστε ότι εγκαταλείπουμε τα πάντα, το εγώ, το άτομο, το δικαίωμα, ώστε να υπάρξει η ενότητα, η ταύτιση των καρδιών. Αν το εγώ, το άτομο, το δικαίωμα επιστρέφουν, τότε η αγάπη σβήνει. Αυτός είναι και ο αγώνας της Εκκλησίας, να κρατήσει τις σχέσεις στην προοπτική της αγάπης, στην προοπτική της υπέρβασης του δικαιώματος. Αυτός είναι και ο σκοπός της Σχολής Γονέων της τοπικής Εκκλησίας, να αναδείξει αυτή την φιλοκαλική πορεία, που δείχνει τη γνησιότητα της αλήθειας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και μια ξεχωριστή παρουσίαση από την μαθήτρια Λυκείου Ειρηάννα Μέριανου, η οποία είχε καθηγητή θεολόγο στο Γυμνάσιο τον π. Θεμιστοκλή και επεσήμανε ότι η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας γίνεται φως συνείδησης για όλους, μικρότερους και μεγαλύτερους, ώστε να μπορούν μέσα από τα διδάγματα της πίστης να αφυπνίζονται στις δυσκολίες των ανθρώπινων σχέσεων.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικό σχήμα υπό τον κ. Γιώργο Λαδοβρέχη, πρωτοψάλτη και καθηγητή της Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, που απέδωσε τρία παραδοσιακά τραγούδια.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κ. Δημήτρης Μεταλληνό και η Υπεύθυνη Θεμάτων Παιδείας του Δήμου κ. Μαρία Ζερβού.
Πάτρα | Νέος Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα - Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο & Λιτανεία...

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το πρωί της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2023 έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας ιερατική σύναξη των κληρικών της τοπικής Εκκλησίας, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου. Στην σύναξη έγινε ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Βασίλειο Προβατά για ζητήματα του κτηματολογίου, ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας Πρωτ. Σπυρίδων Βασιλάκος, θεολόγος και συγγραφέας.

Ο π. Σπυρίδων μίλησε με θέμα «Η ποιμαντική της εξομολογήσεως κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας». Με αναφορές σε Πατέρες της πρώτης Εκκλησίας, αλλά και σε σύγχρονους αγίους γέροντες τόνισε ότι στην καθημερινότητα της Εκκλησίας οι ιερείς οφείλουν να υπηρετούν την ενότητα μεταξύ τους, ο ένας να σέβεται το χάρισμα του άλλου και να μην τον υποτιμά, ενώ η επιείκεια είναι σημάδι της αληθινής αγάπης του πνευματικού. Σκοπός της εξομολόγησης είναι να οδηγηθεί ο άνθρωπος στον Χριστό και όχι να εξαρτηθεί από τον πνευματικό. Ο αγώνας του κάθε πνευματικού είναι και για τον ένα πιστό, καθώς δεν εξαρτάται από τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη την ίαση της πίστης. Επίσης, η πνευματική πατρότητα είναι πόνος και κόπος και, ιδίως στους καιρούς μας, χρειάζεται να λαμβάνει υπόψιν τις σύγχρονες ανάγκες, καταστάσεις και συμπεριφορές των ανθρώπων, χωρίς όμως να αφίσταται της αληθείας. Η ποιμαντική της Εκκλησίας είναι συμπόρευση προς την αγιότητα, κατέληξε ο ομιλητής, ευχαριστώντας τον Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο για την πρόσκληση και την πατρική του αγάπη. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στους κληρικούς που συμμετείχαν η αναφορά του π. Σπυρίδωνα στην διαμάχη του Μεγάλου Βασιλείου με τον Αθανάσιο επίσκοπο Αγκύρας. Παρότι ο τελευταίος δεν αποδεχόταν το έργο του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας, εντούτοις εκείνος τόνιζε σε επιστολές προς τους πιστούς της Εκκλησίας της Άγκυρας ότι όφειλαν υπακοή στον επίσκοπό τους διότι ήταν ορθόδοξος στο φρόνημα!  

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, αφού ευχαρίστησε τον ομιλητή και τους πατέρες για την παρουσία τους, σχολίασε την ομιλία επιμένοντας στην ανάγκη της ενότητας, του αλληλοσεβασμού, της διακονίας της αλήθειας από τους ιερείς, όπως επίσης και στο ότι μέσα από την εξομολόγηση δίδεται η δυνατότητα της κατήχησης των ανθρώπων. Ζήτησε, τέλος, από τους ιερείς να διαφυλάσσουν το ιερατικό ήθος, την ιεροπρέπεια, την διάκριση στη συμπεριφορά τους, χωρίς να παρασύρονται από το πνεύμα των καιρών, τον εικονοποιημένο πολιτισμό που καταρρακώνει την οικογένεια, τις σχέσεις των ανθρώπων, αλλά και την πίστη μας και να αγωνιστούν ώστε να αισθάνεται ο λαός του Θεού την πνευματική πατρότητα ως δωρεά.

Ακολούθησε διάλογος με ενδιαφέροντα ερωτήματα, στα οποία απάντησε ο ομιλητής.ιερ