Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ.


Φέτος στην 155η Συνοδική περίοδο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετέχει και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νεκτάριος ως Συνοδικό μέλος και έχει την τιμή να είναι αντιπρόεδρος αυτής.  Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα  υψηλά καθήκοντα που ανέλαβε σε δύσκολους καιρούς στο ανώτατο συνοδικό όργανο της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας παραθέτουμε την αντιφώνηση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στην εναρκτήρια συνεδρία της 155ης Δ.Ι.Σ. 


ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΣ ΤΗΣ 155ΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2011-2012)


Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

            Χάριτι Θεοῦ ἀρχόμεθα σήμερα τῶν ἐργασιῶν τῆς 155ης Συνοδικῆς Περιόδου ἐξαιτούμενοι τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε στούς δυσκόλους καιρούς, τούς ὁποίους βιώνουμε, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν πεπνυμένη καθοδήγηση τῆς Σεπτῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί μέ τήν συμπόρευση τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, νά καταθέσῃ τήν μαρτυρία τῆς πίστεως, ἀλλά καί τήν παρακαταθήκη τῆς παραδόσεώς μας, μέ διττό σκοπό: ἀφενός νά διαφυλάξῃ ἀκέραιο τό ἦθος καί τήν πνευματικότητα τήν ὁποία ἔχουμε χρέος νά κληροδοτήσουμε ὡς παρελάβομεν, καί ἀφετέρου νά δώσουμε στήν ἑλληνική κοινωνία νά κατανοήσῃ ὅτι ἡ Ἐκκλησία, χωρίς νά ἐκκοσμικεύεται, δύναται νά παρακολουθῆ τάς ποικίλας ἐξελίξεις καί νά τίθεται «ὡς πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη», κουφίζουσα τά βάρη τοῦ ποιμνίου της, ἀλλά καί ὀρθοτομοῦσα τόν λόγον τῆς ἀληθείας, καθότι δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς μία κοινωνική μαρτυρία, ἀλλά ἀπαιτεῖται, ἰδίως σήμερα, νά ἀκουστεῖ καθαρός ὁ προφητικός λόγος τῆς πίστεώς μας, καίτοι ὡς φωνή βοῶσα ἐν τῆ ἐρήμῳ.
            Ἡ προηγούμενη 154η Συνοδική Περίοδος συνέβαλε ὄντως εἰς τήν τροχιοδρόμησιν θεμάτων καιρίας σημασίας, ὅπως ἡ σύσταση καί ἡ λειτουργία Μεικτῆς Επιτροπῆς ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τά ἀναφυόμενα θέματα στίς σχέσεις Πολιτείας καί Ἑκκλησίας, ἡ ὑπερασπιστική κατοχύρωση τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἡ δέσμευση ἀπό τήν πλευρά τῆς Πολιτείας ὅτι στήν ὑπό ἔκδοση «Κάρτα τοῦ Πολίτη» δέν θά περιέχεται ὁ δυσώνυμος ἀριθμός-σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐνῶ τά  εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα ἤ στοιχεῖα μή γνωστά εἰς τό κάτοχό της, δέν θά ἐμπεριέχονται εἰς αὐτήν. Παράλληλα, ἡ λήξασα Συνοδική Περίοδος ἀσχολήθηκε μέ ζητήματα ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας, τόσο μέ τήν ἐνημέρωση τοῦ Σώματος γιά τό ἔργο τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, ὅσο καί μέ θέματα πού ἔχουν νά κάνουν μέ τίς Διορθόδοξες καί Διαχριστιανικές Σχέσεις, ἀλλά καί μέ τήν οἰκονομική πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
            Αὐτονόητον εἶναι ὅτι ἡ ἀρχόμενη Συνοδική Περίοδος θά ἀξιοποιήση τά ὅσα ἐπετεύχθησαν. Εἶναι ὅμως ἐξίσου αὐτονόητον ὅτι ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε καί περαιτέρω προκλήσεις στήν συνοδική διακονία μας. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά μνημονεύσω τό ζήτημα τῆς στελεχώσεως τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ νέους κληρικούς, ἀπό τήν στιγμή πού μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ περιορισμός στίς προσλήψεις, ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία ζητημάτων πού ἅπτονται τῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας στήν κοινωνία τῆς πατρίδος μας, ἡ τοποθέτησή μας ἔναντι ζητημάτων βιοηθικῆς, ὅπως ἐπίσης καί ἡ περαιτέρω βελτίωσις  τῆς Ἐκκλησίας ὥστε νά μπορεῖ καί νά πορεύεται αὐτόνομα ἀπό οἰκονομικῆς ἐπόψεως, ἀλλά καί νά ἀνασυγκροτήσει τούς ποιμαντικούς της στόχους. Καθώς μάλιστα ὑπάρχει καί ρευστότης σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στίς παγκόσμιες σχέσεις, ἀλλά καί τήν ἀνάγκη γιά μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, ἡ ἐργασία μας θά εἶναι πολλή. Ὀφείλουμε ὅμως πρωτίστως νά διαφυλάξουμε τό ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ λαοῦ μας καί νά ἀγωνιστοῦμε ὥστε τόσο οἱ ἱερεῖς μας ὅσο καί ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ νά αἰσθάνονται ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οὐ δίδει ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς καί νυσταγμόν ἐν τοῖς βλεφάροις καί ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις αὐτῆς (Ψαλμ. 131,4), ἀλλά φείδεται τοῦ ποιμνίου.
            Ἐκπροσωπῶν καί τούς λοιπούς Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς, ἐπιθυμῶ, Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε, νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ἐπιθυμοῦμε, συμμεριζόμενοι τούς προβληματισμούς καί τίς στοχεύσεις σας, νά συνδιαφυλάξουμε τήν ὁμόνοια, τήν συμπόρευση καί τήν ἑνότητα, στοιχεῖα τά ὁποῖα ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία προκειμένου νά καταθέση τήν μαρτυρία της. Καλῶς γνωρίζετε ὅτι καί ἐμεῖς εἴμεθα προβληματιζόμενοι καί ἐπαγρυπνοῦντες. Κυρίως, ἀφουγκραζόμεθα τόν λαόν μας, ὁ ὁποῖος διακατέχεται ἀπό ἀγωνίες, ὄχι μόνον διά τήν οἰκονομικήν του ἐπιβίωσιν, ἀλλά κυρίως διά τό πνευματικόν, ἱστορικόν καί κοινωνικόν του μέλλον. Διά τοῦτο θέλω νά πιστεύω ὅτι ἅπαντες θά ἀνταλλάσσουμε αὐτούς τούς προβληματισμούς στίς συνεδρίες τῆς Διαρκοῦς Ἰερᾶς Συνόδου, μετά σεβασμοῦ, δίχως ὅμως φόβο, μέ σεμνότητα, ἀλλά καί σταθερότητα, μέ πνεῦμα καταλλαγῆς, ούχί ὅμως συμβιβασμοῦ μέ τά κακῶς κείμενα, ζητώντας ὅπου δεῖ τήν μαρτυρία τοῦ λόγου, ἐνίοτε ὅμως καί τῆς σιωπηρᾶς προσευχῆς, ἐμπιστευόμενοι τόν τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα Κύριό μας. 
            Εὐχηθῆτε, Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, ἡ 155η Συνοδική Περίοδος νά ἀποβῆ ἀγλαόκαρπος διά τήν Ἅγίαν μας Ἐκκλησία καί ὁ κόπος, τόν ὁποῖο ἅπαντες καλούμεθα νά  καταβάλουμε, νά ἀποβῆ πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός ὠφέλειαν τοῦ λαοῦ μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου