Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016) 30/04/2016Ἡ ἀπ’ αἰῶνων καθιερωμένη τελετή τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔλαβε χώραν τῇ μεσημβρίᾳ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 17ης /30ῆς Ἀπριλίου 2016, συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τυπικήν διάταξιν καί τό κρατοῦν προσκυνηματικόν καθεστώς, διά τήν κατά τό δυνατόν ἄνευ δυσκολιῶν, μετ’ ἀσφαλείας προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν εἰς τήν τελετήν ταύτην.
Ὑπῆρξεν ἔντονος συνεργασία τῆς προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, ἡ ὁποία εἶχε τοποθετήσει ὁδοφράγματα εἰς τάς ὁδούς πρός τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν καί τό Πατριαρχεῖον. Διά τῆς συνεργασίας ταύτης κατῆλθον οἱ ἐξ Ἑλλάδος προσκυνηταί διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, οἱ δέ ἐκ Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας καί ἐξ ἄλλων χωρῶν δι’ ἄλλων προσβάσεων πρός τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τό Πατριαρχεῖον καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Τούτων γενομένων, τήν δωδεκάτην / 13.00ην μεσημβρινήν ὥραν κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τῇ συνοδείᾳ Ἁγιοταφιτῶν καί τῆς ἐξ Ἑλλάδος Ἀποστολῆς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί εἰσῆλθον εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ.
Ἐνταῦθα προσῆλθε ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία, διά νά ἐνημερώσῃ τόν Μακαριώτατον περί τῶν ρυθμίσεων τῆς τάξεως καί ἀσφαλείας τῶν Προσκυνητῶν καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν Χριστιανικῶν δογμάτων Ἀρμενίων, Κοπτῶν καί Συριάνων, ἵνα λάβωσι εὐλογίαν διά νά λάβουν τό ἍγιονΦῶς.
Εὐθύς ἀμέσως ἐξῆλθε λιτανεία ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ καί περιῆλθε τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν βραδεῖ ρυθμῷ, λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ τοῦ πλήθους καί ἐν ψαλμῳδίᾳ ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῶν βοηθῶν αὐτοῦ καί ἐν συνοδείᾳ τῆς Ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν Μητροπολίτην Σερρῶν κ. Θεολόγον καί τόν ἐν Ἑλλάδι Ἐξάρχου Ἀρχιμανδρίτην Δαμιανόν καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ὑπό τόν Ὑφυπουργόν κ. Ἀμανατίδην καί τῶν Ἀποστολῶν τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Ἅμα τῇ λήξει τῆς τρίτης περιφορᾶς, ὁ Μακαριώτατος ἀπεξεδύθη τήν Ἀρχιερατικήν στολήν αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, φορῶν μόνον τό στιχάριον καί τό ἐπιτραχήλιον καί εἰσῆλθεν ἐντός τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, ἐν ᾧ ὁ Ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου συνεισῆλθε μετ’ Αὐτοῦ, συμφώνως τῇ κρατούσῃ τάξει μόνον μέχρι τοῦ λίθου τοῦ ἀγγέλου.
Προσευχηθείς ἐπί τοῦ Ἁγίου Τάφου ὁ Μακαριώτατος μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς διά τῆς νοτίου ὠοειδοῦς θυρίδος πρός τόν ἐφημέριον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ὅστις ἔλαβε αὐτό καί μετέφερεν αὐτό διά τοῦ ἑπτακαμάρου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ. Εὐθύς ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος μετέδωσε κατά τήν καθιερωμένην τάξιν τό Ἅγιον Φῶς διά τῶν ἀνημμένων δεσμίδων ἀπό τῆς θύρας τοῦ Κουβουκλίου καί εὐθύς ἀμέσως προσῆλθον οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν τριῶν Δογμάτων, Κοπτῶν, Συριάνων καί Ἀρμενίων καί ἔλαβον τό Ἅγιον Φῶς ἀπό τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου, ἐν ᾧ ὅλος ὁ λαός εἶχε λάβει μετά χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως τό ἅγιον Φῶς καί ἐτοποθέτει αὐτό ἐπί τῶν μετώπων καί τῶν χειρῶν ἐν ἀγαλλιάσει πολλῇ διά τόν ἁγιασμόν.
Τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα προσῆλθε ἡ Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί ὁ Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι καί ἔλαβον τό Ἅγιον Φῶς διά τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Ὁποῖος προσεφώνησε λέγων ὅτι τό Ἅγιον Φῶς ἀπό τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἶναι μεγίστη εὐλογία διά τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, διά ὅλας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί διά ὅλον τόν κόσμον καί ηὐχήθη ὑπέρ εἰρήνης καί ἀγαθῆς καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὑπέρ τῆς ρυθμίσεως τοῦ προβλήματος τῶν Συρίων καί λοιπῶν μεταναστῶν καί ὑπέρ τῆς αἰσίας ἐκβάσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὅπως ἐν χαρᾷ, ὑγείᾳ καί ἀγαλλιάσει ἑορτάσωμεν τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου