Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ


Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 16ης/ 29ης Ἀπριλίου 2016, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Πραιτωρίου –Φυλακήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἐκεῖθεν μετά ταῦτα ἐξῆλθεν ἡ πορεία διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ὅτι ὁ Κύριος παραδοθείς ὑπό τοῦ Πιλάτου τοῖς στρατιῶταις καί τῷ πλήθει, ὥδευσεν ἐπί τῆς ὁδοῦ αὐτῆς αἴρων τόν σταυρόν Αὐτοῦ, ὅτε καί ἠγγάρευσαν Σίμωνα τόν Κηρυναῖον, ἵνα ἄρῃ τόν σταυρόν Αὐτοῦ.
Τῆς πορείας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ἀκολουθούντων πολλῶν ἱερέων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πλῆθους προσκυνητῶν ἐν βαθεῖα κατανύξει. Ἡ σταυρική πορεία αὕτη ἔφθασεν εἰς τόν λόφον τοῦ Γολγοθᾶ, εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὡμίλησε περί τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, διά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς, ἐν συνεχείᾳ δέ ἀνῆλθον εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα καί ἀνεγνώσθησαν καί πάλιν αἱ Μεγάλαι Ὧραι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου