Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
 ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,
«Ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Θεός κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό στήν γῆ, ἀφοῦ ἐταπείνωσε τό ἀταπείνωτο ὕψος Του χωρίς νά χάσει τήν δόξα Του. Ἐκδηλώνει στούς δούλους Του ἐπιείκεια καί μακροθυμία ἀνέκφραστη καί ἀκατάληπτη-διότι αὐτό σημαίνει ἡ λέξη «κατάβαση»- καί ἐνῶ ἦταν τέλειος Θεός, γίνεται καί τέλειος ἄνθρωπος. Πραγματοποιεῖ ἔτσι τό πρωτάκουστο, τήν μοναδική καινοτομία, μέ τήν ὁποία φανερώνεται ἡ χωρίς ὅρια δύναμη τοῦ Θεοῦ, νά σαρκωθεῖ ὁ Λόγος καί νά γίνει μεσίτης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων» (ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός).
Ὁ λόγος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά σπουδάσουμε καί πάλι τό βαθύτερο νόημα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων! Ἐπιείκεια, μακροθυμία, μεσιτεία μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς εἶναι τά στοιχεῖα τά ὁποῖα μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Σαρκωθείς Λόγος τοῦ Θεοῦ! Ἐπιείκεια στήν ἀπόφασή μας νά πιστέψουμε ὅτι εἴμαστε τόσο δυνατοί ὥστε νά μήν φοβόμαστε τό μεγαλύτερο ὑπαρξιακό μας ὅριο πού εἶναι ὁ θάνατος, ὅτι μποροῦμε δηλαδή χωρίς τόν Θεό νά γίνουμε ἀθάνατοι. Μακροθυμία, δηλαδή συγχωρητικότητα, στήν ἀνταρσία τῆς ὑπάρξεώς μας ἀντί νά χρησιμοποιήσει τήν ἐλευθερία τήν ὁποία ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε γιά νά συναντήσουμε τόσο Ἐκεῖνον ὅσο καί τόν πλησίον μας, νά ἀπαιτοῦμε ὁ Θεός νά κάνει ὅ,τι ἐμεῖς θέλουμε καί ὁ πλησίον μας νά εἶναι ὁ ὑπηρέτης μας. Μεσιτεία στήν ἀπελπισία τῆς γῆς νά διαπιστώνει ὅτι δέν μπορεῖ νά φτάσει τόν οὐρανό, ὅποιο μέσο καί ἄν χρησιμοποιήσει, τήν δύναμη τῶν ὅπλων, τῆς ἐπιστήμης, τῆς δημιουργικότητας, τῆς ὕλης καί τῶν ἀγαθῶν της, καθώς ὁ κόσμος μας παραδίδεται στό κακό, στόν ἄσκοπο κόπο, στόν πόνο καί τελικά στόν θάνατο.
Γίνεται ὁ Χριστός ἄνθρωπος γιά νά ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στόν φυσικό του προορισμό. Στήν κοινωνία μέ τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος δέν μᾶς ἀφήνει στό ἔλεος τοῦ θανάτου, ἀλλά μᾶς χαρίζει τήν αἰωνιότητα. Μᾶς συγχωρεῖ γιά τά πάθη καί τόν ἐγωκεντρισμό μας. Μᾶς δίδει τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὡς τήν γέφυρα ἡ ὁποία κατεβάζει τόν οὐρανό στήν γῆ, καθιστᾶ τόν Θεό οἰκεῖο μας, μᾶς ἐπιτρέπει νά γευόμαστε τήν ἀγάπη Του τόσο μέσω τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὅσο καί μέσω τῆς δυνατότητος νά μήν ζοῦμε γιά τόν ἑαυτό μας μόνο, ἀλλά γιά νά μοιραζόμαστε μέ τόν πλησίον μας τήν ἀλήθεια καί τήν ἀγάπη. Καί εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ αὐτό στό ὁποῖο σαρκώνονται ἡ ἐπιείκεια, ἡ μακροθυμία καί ἡ μεσιτεία. Δέν εἶναι ἰδέα ἤ διδασκαλία ἀλλά φανέρωση καί ἐμπειρία τήν ὁποία σπουδάζουμε στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων μας καί στήν ζωή μας, ἐάν τό θελήσουμε.
Ὁ κόσμος μας σήμερα ἀντί τῆς ἐπιείκειας ἀπαιτεῖ δικαιοσύνη, ὄχι ὅμως γιά τά δικά μας σφάλματα, ἀλλά γιά ἐκεῖνα τῶν ἄλλων. Ἀντί τῆς μακροθυμίας ἀπαιτεῖ τήν τιμωρία ὅσων δέν εἶναι ὅπως τούς θέλει καί ὅσων δέν πράττουν κατά τό θέλημά του. Ἀντί γιά μεσιτεία ἀπαιτεῖ νά τοῦ ἀναγνωριστεῖ τό δικαίωμα νά εἶναι ὁ καθένας κριτήριο τῆς ἀλήθειας. «Δέν χρειαζόμαστε Θεό» ἀναφωνεῖ, διότι ἡ πρόοδος καί ἡ ἐπιστήμη καί ὁ πολιτισμός μας μᾶς κάνουν αὐτόνομους καί ἀνεξάρτητους. Διαψεύσθηκε ὁ κόσμος καί διαψεύδεται καθημερινά. Ἡ δυστυχία, τό κακό, ὁ θάνατος, ἡ ἀπελπισία μαρτυροῦν τά συμπτώματα μιᾶς παρακμῆς ἡ ὁποία τροφοδοτεῖ μέ τό δόγμα «ὅλα ἐπιτρέπονται» ὅσους ἀκολουθοῦν τά προστάγματά της, ἀκόμη καί ἄν βλέπουν ὅτι χωρίς Θεό δέν ὑπάρχει εὐτυχία καί πληρότητα.
Ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας ἀποτελεῖ μία ἐκ νέου εὐκαιρία νά πορευθοῦμε ἐν ταπεινώσει στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τήν Ἐκκλησία! Νά ἀποδεχθοῦμε τήν ἐπιείκεια τοῦ Θεοῦ, ὄχι γιά νά ἐπαναπαυθοῦμε, ἀλλά γιά νά ἀκολουθήσουμε τήν ὁδό τῆς μετανοίας. Νά δοξάσουμε τήν μακροθυμία Του ὄχι γιά νά ποῦμε μέσα μας ὅτι ἔχουμε καιρό, ἀλλά γιά νά Τόν συναντήσουμε ἄμεσα στόν τρόπο ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Στήν ἀγάπη καί στήν καλοσύνη. Στήν συνάντηση μέ τόν πλησίον, ὅπως καί ὅποιος κι ἄν εἶναι. Νά ἀποδεχθοῦμε τήν μεσιτεία Του, ὄχι γιά νά συνεχίσουμε τήν ζωή προσανατολισμένοι στό «ἐδῶ καί τώρα», ἀλλά γιά νά Τόν ἀφήσουμε νά μᾶς γεμίσει μέ τήν χαρά καί τήν ἐλπίδα τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς αἰωνιότητος, τῆς πίστεως τῶν Ἁγίων καί τῆς παραδόσεώς μας.
Ἄς ἑορτάσουμε λοιπόν Χριστούγεννα συναντῶντας τόν Χριστό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Πατέρων μας! Χρόνια Πολλά κι εὐλογημένα! «Χριστός ἐγεννήθη»! «Ἀληθῶς ἐγεννήθη», ἀδελφοί!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Χριστῷ Γεννηθέντι ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
†Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου