Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Η ΨΥΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟΗ Ψυχή μετά το Θάνατο 


π. Σεραφείμ Ρόουζ

Εισαγωγικό σχόλιο

Μεταθανάτιες εμπειρίες στο φως την ορθόδοξης διδασκαλίας.Αναφορές για την μεταθανάτιο ζωή μέσα από τους βίους των άγιων,Από τους πατέρες τις εκκλησίας, από θείες αποκαλύψεις σε απλούς ανθρώπους.Ο σύγχρονος άνθρωπος ο οποίος αναπτύσσεται σε ένα κοσμικό περιβάλλον και έχει δεχθεί μία παιδεία ουμανιστική στο πνεύμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, στέκεται με αμηχανία ενώπιον των μεγάλων γεγονότων και αισθημάτων όπως είναι ο θάνατος, η αγάπη, η μετάνοια, η ευλάβεια και άλλα. Αδυνατεί να τα κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει γιατί τα προσεγγίζει όχι με νου «καθηγεμόνα και αυτοκράτορα» αλλά αποπροσανατολισμένο και «δούλο των αλόγων παθών».Έτσι, αν δε μαθητεύσει ταπεινά στην παράδοση που μεταφέρει ότι χαρισματικά έχει βιωθεί και βιώνεται από τους αγίους της Εκκλησίας, είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ιδέα ή εμπειρία συγκινήσει την αμηχανία του.Ειδικότερα στο θέμα της ζωής μετά το θάνατο, ο σύγχρονος άνθρωπος, ανάσκητος όπως είναι στο να «δοκιμάζει τα πνεύματα», γίνεται κοινωνός ρομαντικών αντιλήψεων που τον αφήνουν εκτεθειμένο σε ιδέες και αντιλήψεις που απέχουν πολύ από την αλήθεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη συντονίζεται με την αλήθεια που θα μπορούσε να τον θεραπεύσει και τελικά να τον σώσει.Σ’ αυτόν τον σύγχρονο άνθρωπο απευθύνεται το βιβλίο του π. Σεραφείμ Ρόουζ. Στόχος του δεν είναι να τον κρίνει ή να τον κατηγορήσει για τίποτα, αλλά αντίθετα να τον καταστήσει κοινωνό της αλήθειας, η οποία διαστρέφεται από το κοσμικό πνεύμα και τα παραμορφωτικά έσοπτρα των χριστιανικών αιρέσεων. Τα επιχειρήματά του προέρχονται από τον πλούτο της πατερικής παραδόσεως, γι’ αυτό στο βάθος τους είναι φιλάνθρωπα. Ακόμα και οι αναφορές στα «εναέρια τελώνια» έχουν την ποιότητα αυτής της φιλανθρωπίας. Όλα καλούν σε μετάνοια, σε κατάνυξη, σε μια ιερή όσο και έμπονη διαδικασία που οδηγεί στη «βαθειά ειρήνη» για την οποία ομιλούν οι Πατέρες της Εκκλησίας. Όλα έχουν σαν σκοπό να ελευθερώσουν το άνθρωπο από την εγωπάθειά του, έτσι ώστε να μπορέσει να γνωρίσει το Θεό και την αγάπη Του.Και η εμπειρία της αγάπης του θεού είναι η πιο συγκλονιστική μεταθανάτια εμπειρία, δια της οποίας ο αγαπώμενος από το Θεό άνθρωπος υπερβαίνει τη ζωή και το θάνατο, ελκόμενος από την άκτιστη Χάρη Του.

Π. Ιωάννης Δρογγίτης
Εφημεριος Ι. Παρ/σίου Αγ. Δημητρίου, Πλάκα
1/10/2002 Ανανίου Αποστόλου
Και Ρωμανού του μελωδού
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κεφάλαιο “Ενα:
Τό σύγχρονο φαινόμενο τών «μεταθανάτιων» εμπειριών
Ή «έξωσωματική» εμπειρία
Ή συνάντηση μέ άλλους
Ή «φωτεινή ύπαρξη»
Κεφάλαιο Δύο:
Ή Όρθόδοξη διδασκαλία περί άγγέλων
Κεφάλαιο Τρία:
Εμφανίσεις άγγέλων καί δαιμόνων κατά την ώρα τού θανάτου
Κεφάλαιο Τέσσερα:
Ή σύγχρονη εμπειρία τής όρασης τού «Παραδείσου»
Κεφάλαιο Πέντε:
Ό εναέριος κόσμος των πνευμάτων
Ή άρχική φύση τού άνθρώπου
Ή πτώση τού άνθρώπου
Επαφή μέ τά πεπτωκότα πνεύματα
Τό άνοιγμα τών αισθήσεων
Ό κίνδυνος τής επαφής μέ τά πνεύματα
Μερικές πρακτικές συμβουλές
Συμπέρασμα
Κεφάλαιο “Εξι:
Τά εναέρια τελώνια
Πώς νά κατανοήσουμε τά τελώνια
Πατερικές μαρτυρίες γιά τά τελώνια
Τά τελώνια στούς βίους 'Αγίων
Μία σύγχρονη εμπειρία τών τελωνίων
Ή εμπειρία των τελωνίων πριν από τό θάνατο
Ή μερική κρίση
Τελώνια: Λυδία Λίθος τής αυθεντικής μεταθανάτιας εμπειρίας
Ή διδασκαλία τού Επισκόπου Θεοφάνη τού ’Έγκλειστου περί τελωνίων
Κεφάλαιο Επτά:
«Έξωσωματικές» εμπειρίες στήν άποκρυφιστική βιβλιογραφία
Ή Θιβετιανή Βίβλος των νεκρών
Τά ’Έργα τού Έμάνιουελ Σβέντενμποργκ
Τό «άστρικό πεδίο» τής θεοσοφίας
«Άστρική προβολή»
«Άστρικά ταξίδια»
Συμπεράσματα σχετικά μέ τόν «έξωσωματικό» κόσμο
Λίγα σχόλια γιά τή Μετενσάρκωση
Κεφάλαιο ’Οκτώ:
Αληθινές Χριστιανικές εμπειρίες Παραδείσου
Πού «βρίσκονται» ό Παράδεισος καί ή Κόλαση
Χριστιανικές εμπειρίες Παραδείσου
Χαρακτηριστικά τής άληθινής εμπειρίας Παραδείσου
Λίγα λόγια για τις οράσεις τής κόλασης
Κεφάλαιο ’Εννέα:
Τό νόημα τών σύγχρονων «μεταθανάτιων» εμπειριών
Τί «άποδεικνύουν» οί σύγχρονες μεταθανάτιες εμπειρίες;
Ή σύνδεση μέ τόν άποκρυφισμό
Ή άποκρυφιστική διδασκαλία τών σύγχρονων ερευνητών
Τό «μήνυμα» τών σύγχρονων «μεταθανάτιων» εμπειριών
Ή Χριστιανική στάση άπέναντι στό θάνατο
Κεφάλαιο Δέκα:
Σύνοψη τής ’Ορθόδοξης διδασκαλίας περί τής πορείας τής ψυχής μετά τό θάνατο
Ή μετά θάνατον ζωή υπό ’Αρχιεπισκόπου ’Ιωάννη Μαξίμοβιτς
Ή έναρξη τής πνευματικής όρασης
Συναντήσεις μέ πνεύματα
Οί πρώτες δύο ημέρες μετά τό θάνατο
Τά τελώνια
Οί σαράντα ημέρες
Ή κατάσταση τών ψυχών μέχρι την τελική κρίση

Προσευχές γιά τούς νεκρούς

Τί μπορούμε νά κάνουμε γιά τούς νεκρούς
Ή ’Ανάσταση των νεκρών
Παράρτημα I:
Ή ’Ορθόδοξη Διδασκαλία τού άγ Μάρκου ’Εφέσου περί τής κατάστασης τής ψυχής μετά τό θάνατο
Πρώτη Όμιλία: «Μητ/λου ’Εφέσου Μάρκου τού Εύγενικοΰ Άντίρρησις περί της Περκατορίου Πυράς»
Μετάφραση πρώτης ομιλίας
Δεύτερη Όμιλία: « Μάρκου τού Εύγενικοΰ ’Απολογία πρός Λατίνους δευτέρα δόξα»
Μετάφραση δεύτερης ομιλίας
Παράρτημα II:
Μερικές πρόσφατες ’Ορθόδοξες μαρτυρίες σχετικά μέ τό θέμα τής μετά θάνατον ζωής
Τό Μυστήριο τού θανάτου καί τής μετά θάνατον ζωής τον π ’Αμβροσίου Φοντριέ
Τό μεγάλο στοίχημα άνάμεσα σέ πιστούς καί άπιστους τοϋ Φώτη Κόντογλου
Περιστατικά εμφάνισης «νεκρών» στή σύγχρονη Μόσχα τοϋ π Ντιμίτρι Ντοϋντκο
Παράρτημα II
Απάντηση σέ έναν επικριτή
Οί «άντιφάσεις» τής ’Ορθόδοξης γραμματείας στό θέμα τής κατάστασης τής ψυχής μετά τό θάνατο
'Υπάρχει πράγματι ή «έξωσωματική» εμπειρία ή ό «άλλος κόσμος» όπου κατοικούν οί ψυχές;
Κοιμάται ή ψυχή μετά τό θάνατο;
Είναι «φανταστικά» τά τελώνια;
Περιστατικά εμφάνισης νεκρών στη σύγχρονη Μόσχα τού π. Ντιμίτρι Ντούντκο
Άπό τίς Πενήντα Πνευματικές 'Ομιλίες του άγ.Μακαρίου του Μεγάλου ,Ορθόδοξης ασκητικής γραμματείας
Άπό την Κλίμακα, ενα άλλο καλσσικό Ορθόδοξο ακητικό έργο
Άπό τό Λόγο περί νήψεως του άγ. Ησυχίου του Πρεσβυτέρου
’Από τά « Παρηγορητικά κεφάλαια πρός τους μοναχούς τίις Ινδίας»του άγ. Ιωάννη. του Καρπαθίου
Από τήν ’Οκτώηχο της Κυριακής απο ένα τροπάριο που απευθύνεται στήν Παναγία:
’Άλλοι άσκητικοί Πατέρες που διδάσκουν ξεκάθαρα για τα τρλώνια είναι οι εξής :
Συμπέρασμα
Παράρτημα στή δεύτερη έκδοση
Λίγα λόγια γιά τόν συγγραφέα
ΒιβλιογραφίαΤίτλος πρωτότυπου: The Soul After Death Συγγραφέας: 'Ιερομόναχος Seraphim Rose Μετάφραση από την ’Αγγλική: Παναγιώτα Τσουροπλή ’Επιμέλεια βιβλίου: π. ’Ιωάννης Δρογγίτης
Α' έκδοση: Φεβρουάριος 2003 Β' βελτιωμένη έκδοση :’Απρίλιος 2003 Γ έκδοση:’Οκτώβριος 2003 Δ' έκδοση:’Απρίλιος 2004 Ε' έκδοση: Αύγουστος 2004
© Γιά την ελληνική γλώσσα:
Tό παρόν βιβλίο έκδόθηκε γιά πρώτη φορά στά ’Αγγλικά άπό τήν άδελφότητα τού 'Αγίου Γερμανοΰ στήν ’Αλάσκα (St. Herman of Alaska Brotherhood, P.O. Box 70, Platina, California 96076, U.S.A.).Sixth printing: 1988. Original English version copyright 1980 by the St. Herman of Alaska Brotherhood.
π. Σεραφείμ Ρόουζ
Η ΨΥΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Οι μεταθανάτιες έμπειρίες στό φως τής Όρθόδοξης διδασκαλίας
Εισαγωγικό σχόλιο - Επιμέλεια: π. Ιωάννης Δ ρογγίτης
Μετάφραση: Παναγιώτα Τσουροπλή

Εισαγωγή και πρώτη αποκλειστική δημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο
Η επεξεργασία, επιμέλεια και μορφοποίηση κειμένου και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο
© ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
http://www.alavastron.net/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου